Fryums


fryums_nalli

35gm / 50gm / 500gm


fryums_chandani

35gm / 50gm / 500gm

corn-chips

35gm / 50gm / 500gm

fryums-wheels

35gm / 50gm / 500gm

fryums_wheels

35gm / 50gm / 500gm

upwas-hotchips

70gm / 500gm

shell-papdi

Plain/Masala / 50gm / 500gm

fryums_image

120gm / 500gm

harabhara

80gm / 500gm